Gujarati Meaning of 'heed'

No direct Gujarati meaning for the English word 'heed' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • care - ફિકર,  ચિંતા,  સાવચેતી,  દેખભાળ,  જતન,  ધ્યાન
  • mind - મન,  વિચારશક્તિ,  બુદ્ધિ
  • attention - એકાગ્રતા,  સાવધાની,  જાણ,  ખબર,  માવજત,  આદર-સત્કાર,  લક્ષ
  • careful - સાવચેત,  ચિંતાગ્રસ્ત,  દૂરંદેશીવાળું,  ખંતીલું ચાનક રાખનારું,  લક્ષ દેનારું,  ઉત્સુક
  • coax - લાડ કે ખુશામત વડે રીઝવવું,  કુશળતાથી કામ લેવું,  સૌમ્યપણે વળ વાપરવું,  ફોસલાવવું,  મનાવવું,  પટાવવું
  • cajole - શાંત પાડવું કે મન વાળવું,  ભોળવવું,  ફોસલાવવું,  પટાવવું
  • careless - બેદરકાર,  અવિચારી,  ક્ષતિપૂર્ણ,  બેકાળજી,  બેપરવા,  નફિકરું
  • Observant - સાવધાન,  સચેત
  • regardless - બેદરકાર,  બેકાળજીવાળું,  બેપરવા

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words