Gujarati Meaning of 'come'

Meaning of 'come'

 • નજીક આવવું
 • આગળ વધવું
 • સ્થાને કે સફળતાએ પહોંચવું
 • અસ્તિત્વમાં આવવું
 • પૂરું પાડવું
 • પરિણમવું

Related Phrases

 • Come to time સમયસર હાજર થવું
 • Come of 1. ચર્ચાનું પરિણામ શું આવ્યું?    2. પછી શું થયું ?    3. પરિણામ શું હતું
 • Come at able સુગમ્ય
 • Shape of things to come 1. આવનારી ઘટનાઓનું સ્વરૂપ    2. બનનારી ઘટનાઓનું સ્વરૂપ
 • Come natural અનાયાસે કે સ્વાભાવિકપણે કરી શકવું
 • Come into effect અમલમાં આવવું
 • Come off by સહન કરવું
 • Come out with અચાનક કે ખુલ્લે આમ બોલી નાખવું
 • Come upon અચાનક મળવું કે શોધી કાઢવું
 • Come after અનુસરવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search