Gujarati Meaning of 'unsafe'

Meaning of 'unsafe'

  • બિન-સલામત
  • અસુરક્ષિત

Related Phrases

  • Unsafe ship 1. અસલામત વહાણ    2. અસલામત જહાજ    3. અસુરક્ષિત વહાણ
  • Unsafe drinking water 1. પીવાનું અસુરક્ષિત પાણી    2. પીવાનું અનારોગ્યકારક પાણી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search