Gujarati Meaning of 'world'

Meaning of 'world'

  • વિશ્વ
  • અખિલસૃષ્ટિ
  • પૃથ્વી અથવા તેના જેવો બીજો કોઈ આકાશી પદાર્થ
  • સંસાર
  • દુનિયા
  • સમગ્ર માનવજીવન
  • સમગ્ર માનવજીવન

Related Phrases

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words