Gujarati Meaning of 'wit'

No direct Gujarati meaning for the English word 'wit' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • change - ફેરફાર,  પરિવર્તન,  નાણાંનું પરચૂરણ,  બાકીનું પરચૂરણ,  વૈવિધ્ય
  • inside - અંદરની બાજુ,  અંદરનું ભાગ,  આંતરિક,  અંદરની તરફ
  • though - છતાં,  તેમ છતાં,  યદ્યપિ,  તથાપિ,  જોકે
  • mind - મન,  વિચારશક્તિ,  બુદ્ધિ
  • outside - બહારની બાજુ,  બહાર પડતું
  • immediately - તત્કાળ,  વિના વિલંબે,  સીધે સીધું
  • magic - જાદુ,  જંતરમંતર
  • rod - નાની સોટી,  લાકડી,  લોઢાનો સળિયો,  માછલાં પકડવા માટેની લાકડી,  પા વારનું માપ
  • exchange - વિનિમય,  અદલાબદલી,  બદલો,  અદલોબદલો,  સાટું
  • recall - પાછું બોલાવવું,  પાછું મંગાવવું,  યાદ કરવું,  યાદ કરાવવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words