Gujarati Meaning of 'wish'

Meaning of 'wish'

  • ઇચ્છા
  • વાંછના
  • વિનંતી
  • ઇચ્છિત વસ્તુ
  • ઇચ્છવું
  • ચાહવું
  • કોઈને માટે શુભેચ્છા કરવી

Related Phrases

  • Wish-bone રાંધેલા મરઘા ઇ.નું છાતી અને ગરદન વચ્ચેનું બે ફાંટાવાળું હાડકું
  • Wish-fulfilment ઇચ્છાપૂર્તિ

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words