Gujarati Meaning of 'weigh'

Meaning of 'weigh'

 • -નું વજન કરવું
 • તોલવું
 • -નું વજન થવું
 • -નું ચોક્કસ વજન કાઢવું

Related Phrases

 • Weigh-in 1. સામના પહેલાં મુષ્ઠિયોદ્ધાનું    2. શરત પછી જોકીનું    3. વજન કરાવું
 • Weigh up -નો અંદાજ બાંધવો
 • Weigh-on મન પર ભારરૂપ હોવું
 • Weigh-one's-words 1. વિચારપૂર્વક શબ્દો વાપરવા    2. જોખીને શબ્દો વાપરવા
 • Weigh-in-with આત્મવિશ્વાસપૂર્વક દલીલ કરવી
 • Weigh-bridge રસ્તા પર વાહનોનું વજન કરવાનો કાંટો
 • Weigh bridge વાહન-કાંટો
 • Weigh-down 1. ચિંતિત બનાવવું    2. વજનથી નીચે દબાવવું    3. ઉપર જુલમ કરવો
 • Weigh-out 1. હાથમાં તોલવું    2. સાપેક્ષ મૂલ્ય કે મહત્ત્વનો અંદાજ કરવો    3. અમુક વજન કે મહત્ત્વનું હોવું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words