Gujarati Meaning of 'wand'

No direct Gujarati meaning for the English word 'wand' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • moon - ચંદ્ર
  • rod - નાની સોટી,  લાકડી,  લોઢાનો સળિયો,  માછલાં પકડવા માટેની લાકડી,  પા વારનું માપ
  • meander - વાંકુંચૂકું ચાલવું
  • roam - ભટકવું,  રખડવું,  આમતેમ ફર્યા કરવું
  • rambler - આમતેમ ફરનાર,  વેલગુલાબ
  • ramble - અહીંતહીં રખડવું,  રસળવું,  ફરવું,  બોલવામાં આડું ફંટાવું તે,  અસંબદ્ધ બોલવું,  અહીંતહીં ફરવું,  રખડપટ્ટી
  • stray - હરાયાં ઢોર,  રખડતાં ઢોર
  • Mace - ગદા,  અધિકારદર્શક છડી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words