Gujarati Meaning of 'void'

No direct Gujarati meaning for the English word 'void' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • egg - ઈંડું,  બેદું,  પ્રેરવું,  ઉશ્કેરવું
  • necessary - થવું જોઈએ કે કરવું પડે તેવું,  આવશ્યક,  જરૂરી,  મહત્વશીલ,  અનિવાર્ય
  • blank - કોરું,  ખાલી,  ઉદાસ,  નિસ્તેજ
  • revocation - રદ કરવું તે ફોક કરવું તે,  પાછું ખેંચવું તે
  • vacant - ખાલી,  બિન-વારસી,  ઉત્તરાધિકારી વિનાનું
  • nought - કોઈ સંખ્યા નહિ,  તુચ્છકારવું,  અવગણવું,  ઉવેખવું
  • repeal - રદ કરવું,  નિરસન કરવું,  નિરસન,  લોપ
  • rescission - રદ કરવું તે
  • vacate - ખાલી કરવું,  છોડી દેવું,  રદ કરવું
  • annulment - રદ્દ કરવું તે,  લોપ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words