Gujarati Meaning of 'vice'

No direct Gujarati meaning for the English word 'vice' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • job - કામ,  કાર્ય,  કામગીરી,  છૂટક કામ,  પરચૂરણ કામ
  • plan - યોજના,  નકશો,  રૂપરેખા,  કાર્યક્રમ,  વ્યવસ્થા
  • office - કચેરી,  કાર્યાલય,  હોદ્દો,  પદ
  • serve - નોકરી કરવી,  સેવા બજાવવી,  કામ કરવું,  બજાવવી,  સજા ભોગવવી
  • available - ઉપલભ્ય,  પ્રાપ્ય
  • helpful - સહાયક,  મદદગાર,  મદદમાં આવે એવું
  • machinery - યંત્રસામગ્રી,  વ્યવસ્થા,  તંત્ર
  • military - લશ્કર,  લશ્કરી,  યુદ્ધ અંગેનું,  સૈનિક અંગેનું
  • crack - ધડાકા જેવો સ્ફોટક અવાજ,  કડાકો,  ચિરાડો,  ખાતર પાડવાનું કૃત્ય,  આંશિક ગાંડપણ,  ક્ષણ
  • maintenance - નિર્વાહ,  ભરણપોષણ,  ખાધાખોરાકી,  આજીવિકા કે ગુજરાન,  દેખભાળ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words