Gujarati Meaning of 'think'

Meaning of 'think'

 • વિચારવું
 • વિચાર કરવો
 • વિચાર આવવો
 • -ને લાગવું
 • -ની કલ્પના કરવી
 • મનન કરવું

Related Phrases

 • Think-up મગજમાં ઉભું કરવું
 • Think-over 1. -નો વિચાર કરવો    2. ચિંતન કરવું
 • Think-tank 1. સામાજિક    2. આર્થિક કે રાજકીય પ્રશ્નો પર સલાહ અને વિચાર આપનાર નિષ્ણાત જૂથ
 • Think-twice 1. ઉતાવળથી કશું ન કરવું    2. બેવાર વિચારવું
 • Think-out વિચારણામાં લેવું
 • Think fit 1. યોગ્ય માનવું    2. યોગ્ય ગણવું    3. ઉપયુક્ત માનવું
 • Think-about 1. અંગે વિચારવું    2. અંગે વિચારણા કરવી
 • Think-of 1. વિચારવું    2. -નો વિચાર કરવો
 • Think best 1. ઉત્તમ માનવું    2. ઉત્તમ વુચરવું    3. સૌથી સારું માનવું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words