Gujarati Meaning of 'thin'

Meaning of 'thin'

 • પાતળું
 • બારીક
 • કૃશ
 • પુષ્ટ કે જાડુ નહિ એવું
 • ઝીણું
 • સૂક્ષ્મ
 • વજૂદ વિનાનું

Related Phrases

 • Wafer-thin બહુ જ પાતળું
 • Thin market 1. આછું બજાર    2. નબળું બજાર
 • Thin-out વૃદ્ધિ કરવા આછું કરવું
 • Thin-skinned 1. નાજુક    2. આળું    3. ઝટ માઠું લાગે એવું
 • Thin majority 1. અલ્પ બહુમતી    2. ઓછી બહુમતી    3. પાતળી બહુમતી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words