Gujarati Meaning of 'sweet'

No direct Gujarati meaning for the English word 'sweet' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • pretty - નમણું, છબીલું, બહુ રૂડુંરૂપાળું નહિ તેવું
  • nice - સરસ,  સુંદર,  મનપસંદ
  • lovely - અતિસુંદર,  મનોરમ
  • cute - સુઘડ,  બાહોશ,  વિચક્ષણ,  તીક્ષ્ણ કે શોધક બુદ્ધિનું,  કરામતી,  પહોંચેલું
  • lover - આશક
  • Dog rose - અડબાઉ ગુલાબ
  • dear - વહાલું,  લાડકું,  પ્રિય,  મોંઘુ,  મૂલ્યવાન
  • tuneful - મધુર અવાજવાળું,  સુસ્વર
  • candy - ખડી સાકર,  મુલાયમ ટોફી,  ચાસણીથી ટકાવવું,  સાકર પાઇને ફળ ઈ. જાળવવું,  ચાસણીયુક્ત થવું
  • goody - એક જાતની મીઠાઈ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words