Gujarati Meaning of 'sustain'

No direct Gujarati meaning for the English word 'sustain' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • back - પાછળની બાજુનું,  પીઠ,  ભૂતકાળનું,  અંદરના ભાગનું
  • bear - રીંછ,  અસંસ્કારી માણસ,  ઊંચકીને લઇ જવું,  વહન કરવું,  ધરાવવું,  ધારણ કરવું,  સહન કરવું
  • support - પાલન-પોષણ,  આધાર,  સમર્થન,  ટેકો
  • maintain - નિર્વાહ કરવો,  ભરણ-પોષણ કરવું,  જાળવવું,  ટકાવવું,  સંભાળવું
  • second - હલકું,  સસ્તું,  દ્વિતીય,  બીજું,  અનુમોદન આપવું
  • endure - વેઠવું,  સહન કરવું,  નિભાવવું,  ઉઠાવવું,  ચાલુ રહેવું,  હયાત રહેવું
  • corroborate - સમર્થન કરવું,  પુષ્ટિ આપવી,  ટેકો આપવો,  અનુમોદન આપવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words