Gujarati Meaning of 'support'

Meaning of 'support'

 • પાલન-પોષણ
 • આધાર
 • સમર્થન
 • ટેકો

Related Phrases

 • Crucible support મૂસની બેસણી
 • Support price 1. ટેકાના ભાવ    2. સમર્થક ભાવ
 • In support of 1. ના સમર્થનમાં    2. ના આધાર રૂપે
 • Qualified support 1. મર્યાદિત સમર્થન    2. મર્યાદિત ટેકો
 • Token support પ્રતીકરૂપ સમર્થન
 • Self support wage આત્મનિર્ભરતા વેતન
 • Popular support 1. લોક-સમર્થન    2. લોકોનો ટેકો
 • Price support policy ભાવ ટકાવ નીતિ
 • Subjacent support 1. નીચેનો ટેકો    2. અધોવર્તી ટેકો

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words