Gujarati Meaning of 'success'

No direct Gujarati meaning for the English word 'success' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • running - યથાક્રમ આવતું,  એક પછી એક આવતું,  સતત ચાલુ,  વહેતું,  ચાલુ હાથનું,  જેમાંથી પરુ વહેતું હોય એવું,  સરકતી ગાંઠવાળું
  • hit - પ્રહાર કરવો,  ની સાથે અફળાવું કે અથડાવું,  પ્રહાર,  ફટકો
  • win - રમતગમત, લડાઈ, ઇ.માં જીતવું,  જીત મેળવવી,  લડાઈ, શરત, ઇ.ને પરિણામે મેળવવું,  પોતાના પક્ષમાં લઈ આવવું,  જીત,  જય
  • series - હાર,  શ્રેણી,  શૃંખલા,  આવલિ
  • luck - નસીબ,  સદભાગ્ય
  • victory - જીત,  ફતેહ,  વિજય
  • triumph - વિજય,  વિજયોત્સ,  વિજય-યાત્રા
  • fortunate - નસીબદાર,  કલ્યાણકારી,  લાભદાયી,  હિતાવહ,  આબાદ,  સમૃદ્ધ
  • felicitous - બંધબેસતું
  • lucky - નસીબદાર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words