Gujarati Meaning of 'strip'

No direct Gujarati meaning for the English word 'strip' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • bare - નવસ્ત્રું,  ઉઘાડું,  ઉજ્જડ,  સાદું,  વિશેષ નહિં,  ખુલ્લું મૂકેલું
  • youth - યુવક,  યુવાની,  યુવાવસ્થા
  • juvenile - બાળક,  કિશોર,  બાળક લગતું,  કિશોરને લગતું
  • adolescent - કિશોર વયનું,  તરુણ વયનું,  કિશોરવયી,  તરુણવયી,  કિશોર
  • ribbon - રેશમી કે સૂતરની વણેલી લાંબી સાંકડી પટ્ટી,  ફીત,  રિબન,  લાંબી સાંકડી પટ્ટી,  ચીથરાં,  કોઇ ચન્દ્રક પ્રાપ્તિ કે કોઇ ખાસ સંસ્થાનું સભ્યપદ સૂચવતી વિશિષ્ટ રંગની ફીત
  • rifle - જડતી લઇને લૂંટી લેવું,  બંદૂક ઇ.માં ભમરિયા ખાંચા પાડવા,  પેચની બંદૂક,  એવી બંદૂકોવાળું લશ્કર
  • deprive - વંચિત કરવું,  ખૂંચવી લેવું,  છીનવી લેવું
  • rob - લૂંટવું,  ધાડ પાડવી,  ઝૂંટવી લેવું,  છીનવી લેવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words