Gujarati Meaning of 'steer'

No direct Gujarati meaning for the English word 'steer' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • direct - સીધું,  પ્રત્યક્ષ હુકમ કરવો,  નિદેશ કરવો,  માર્ગદર્શન આપવું,  માર્ગ દેખાડવો
  • pilot - વિમાન-ચાલક,  વિમાની,  પાયલોટ,  સુકાની,  ટંડેલ
  • ox - બેલ,  બળડ
  • guide - માર્ગદર્શક,  ભોમિયો,  ગાઈડ,  માહોતો,  સલાહકાર
  • conduct - વર્તણૂક,  ચારિત્ર્ય,  ચાલચલગત,  વર્તન,  વ્યવસ્થા

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words