Gujarati Meaning of 'start'

Meaning of 'start'

  • પ્રવાસ શરૂ કરવો
  • પ્રવાસે ઊપડવું
  • શરૂ કરવું
  • શરૂ કરાવવું
  • ચાલુ કરવું
  • ચાલુ થવું
  • આરંભ

Related Phrases

  • Start line પ્રસ્થાન રેખા
  • Red-start રાતી પૂંછડીવાળું એક ગાનારું પક્ષી
  • Start signal આરંભ-સંકેત

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words