Gujarati Meaning of 'stain'

No direct Gujarati meaning for the English word 'stain' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • back - પાછળની બાજુનું,  પીઠ,  ભૂતકાળનું,  અંદરના ભાગનું
  • soil - માટી,  ભૂમિ
  • bear - રીંછ,  અસંસ્કારી માણસ,  ઊંચકીને લઇ જવું,  વહન કરવું,  ધરાવવું,  ધારણ કરવું,  સહન કરવું
  • support - પાલન-પોષણ,  આધાર,  સમર્થન,  ટેકો
  • paint - પ્રવાહીમાં મેળવીને તૈયાર કરેલો રંગ,  ને રંગ લગાડવો કે રંગવું,  રંગ વડે ચિત્ર ચીતરવું,  ચિત્રમાં રંગ પૂરવો,  શબ્દ ચિત્ર રજૂ કરવું, વર્ણન કરવું
  • maintain - નિર્વાહ કરવો,  ભરણ-પોષણ કરવું,  જાળવવું,  ટકાવવું,  સંભાળવું
  • second - હલકું,  સસ્તું,  દ્વિતીય,  બીજું,  અનુમોદન આપવું
  • endure - વેઠવું,  સહન કરવું,  નિભાવવું,  ઉઠાવવું,  ચાલુ રહેવું,  હયાત રહેવું
  • corroborate - સમર્થન કરવું,  પુષ્ટિ આપવી,  ટેકો આપવો,  અનુમોદન આપવું
  • dirty - ગંદું,  ગોબરું,  મેલું,  અધમ,  નીચ,  અશ્લીલ,  ખરાબ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words