Gujarati Meaning of 'sooth'

No direct Gujarati meaning for the English word 'sooth' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • quiet - શાંતતા,  આરામ,  શાંતિ,  સ્તબ્ધતા,  રાજકીય શાંતિ,  અવાજ કે ગતિ વિનાનું,  સૌમ્ય સ્વભાવનું
  • calm - સ્વસ્થ,  સ્થિર,  નિશ્ચલ,  શાંત વાતાવરણ,  નિર્વાત,  ઉપાધિ વિનાનું
  • pacify - શાંત પાડવું,  ઠંડું પાડવું,  સાંત્વના આપવું
  • verily - ખરેખર,  ખરેખર
  • true - સત્ય,  સાચું,  અસલ,  વાસ્તવિક,  ભૂલ વિનાનું,  યોગ્ય,  બરાબર મૂકેલું
  • mollify - શાંત કરવું,  ઉપશમન કરવું
  • mitigate - હળવું કરવું,  ઓછું કરવું,  ઘટાડવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words