Gujarati Meaning of 'sincere'

No direct Gujarati meaning for the English word 'sincere' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • Frank - ખુલ્લા દિલનું સાલસ,  પ્રમાણિક,  નિખાલસ
  • truly - સાચેસાચ,  ખરેખર,  સચ્ચાઇથી,  પૂરા ભાવથી,  એકનિષ્ઠપણે,  ચોક્કસપણે
  • outspoken - સ્પષ્ટવક્તા,  નિખાલસ
  • true - સત્ય,  સાચું,  અસલ,  વાસ્તવિક,  ભૂલ વિનાનું,  યોગ્ય,  બરાબર મૂકેલું
  • unaffected - અકૃત્રિમ,  સાચા દિલનું,  -ની અસર વિનાનું
  • straightforward - વ્યક્તિની બાબતમાં નિષ્કપટ,  સરળ,  સ્પષ્ટવક્તા,  સીધું,  સરળ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words