Gujarati Meaning of 'shoot'

No direct Gujarati meaning for the English word 'shoot' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • fire - આગ,  અગ્નિ,  ગોળીબાર કરવો,  તોપમારો કરવો
  • hunt - શિકાર કરવો,  ની પાછળ પડવું,  પીછો કરવો,  ની શોધમાં ફરવું
  • film - ફિલ્મ
  • gun - બંદૂક,  તોપ
  • dart - તીર,  બરછી,  સાંગ,  હાથથી ફેંકવાનું અણીદાર અસ્ત્ર
  • fling - ઊંચકીને ફેકવું,  હાથપગ ઉછાળવા કે હલાવ હલાવ કરવા,  ઘસવું,  ના ઉપર તૂટી પડવું
  • ramification - શાખા - પ્રશાખામાં વિભાગીકરણ
  • hurl - જોરથી ફેંકવું,  અફાળવું,  ચક્કર ચક્કર ફેરવવું,  જોરદાર ઘા

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words