Gujarati Meaning of 'shed'

Meaning of 'shed'

  • ખેરવવું
  • ખરવું
  • ઝરવું
  • ટપકવું
  • લોહી વહેવડાવવું

Related Phrases

  • Milk-shed areas દૂધ પ્રાપ્તિ વિસ્તારો
  • Goods shed માલ-ગોદામ
  • Shed light on 1. ની પર પ્રકાશ પાડવો    2. વિશેષ વિગત દર્શાવવી
  • Blood shed 1. હત્યાકાંડ    2. કાપાકાપી    3. ખૂનરેજી
  • Cattle shed 1. કોઢ    2. ગમાણ    3. ઢોર-છાપરી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words