Gujarati Meaning of 'right'

Meaning of 'right'

 • હક
 • અધિકાર
 • સાચું યથાર્થ
 • યોગ્ય
 • જમણું

Related Phrases

 • Bill of right હકપત્ર
 • Forest right 1. વન હક    2. વન અધિકાર
 • Prescriptive right 1. ચિરભોગવટા હક    2. પરંપરાગત ભોગવટા દ્વારા મળતું
 • All Right બધુ બરોબર
 • Right-handed 1. જમણેરી    2. જમણો હાથ વાપરનારું    3. જમણા હાથનું
 • Right-oh! 1. તદ્દન બરાબર    2. કબૂલ
 • As of right હક તરીકે
 • Right of property 1. મિલકત અધિકાર    2. મિલકત ધરાવવાનોહક
 • Hereditary right વંશપરંપરાગત હક
 • Right of assembly 1. સભા ભરવાનો અધિકાર    2. એકત્ર થવાનો હક    3. ભેગા થવાનો હક

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words