Gujarati Meaning of 'rest'

Meaning of 'rest'

 • બાકી રહેલી વસ્તુ
 • સ્થિર હોવું
 • કામ બંધ કરવું
 • મહેનત બંધ કરવું
 • સૂતેલા હોવું
 • મરેલા હોવું
 • શાંત હોવું

Related Phrases

 • Rest-with 1. -ના હાથમાં હોવું    2. મરજી પર હોવું    3. ને આધીન હોવું
 • To rest with 1. -ના હાથમાં કે    2. -ને આધીન હોવું
 • Rest-upon પર આધાર રાખવો
 • At rest નિષ્ક્રિય
 • Book rest પુસ્તક ખુલ્લું મૂકવાની ઘોડી
 • Rest cure 1. વિશ્રામ ચિકિત્સા    2. આરામ-ઉપચાર
 • To lay to rest દફનાવવું
 • Rest house વિશ્રામ-ગૃહ
 • Rest day allowance વિરામ દિન ભથ્થું
 • Rest-on પર આધારિત હોવું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words