Gujarati Meaning of 'resolve'

No direct Gujarati meaning for the English word 'resolve' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • determine - સંકલ્પ કરવો,  ચોકસાઈપૂર્વક નક્કી કરવું,  મુકરર કરવું,  નિર્ણય કરવો,  સમાપ્ત થવું,  પૂરું કરવું,  જાણવું
  • decide - નિવેડો લાવવો,  તોડ કાઢવો,  નિર્ણય કરવો,  નિર્ધારવું,  નિશ્ચય કરવો
  • determine - સંકલ્પ કરવો,  ચોકસાઈપૂર્વક નક્કી કરવું,  મુકરર કરવું,  નિર્ણય કરવો,  સમાપ્ત થવું,  પૂરું કરવું,  જાણવું
  • determination - નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા,  નિર્ણીત બાબત,  નક્કી કરેલી બાબત,  ઠરાવ,  નિરાકરણ,  નિર્ણય,  નિર્ધાર
  • dissolve - ઓગળવું કે ઓગાળવું,  પીગળવું કે પિગાળવું,  વિલીન થવું,  અલોપ થવું,  વીખરાઈ જવું,  વિસર્જન થવું,  વિસર્જન કરવું
  • conclude - પૂરું થવું,  પૂરું કરવું,  સમાપ્ત થવું,  સમાપ્ત કરવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words