Gujarati Meaning of 'regard'

No direct Gujarati meaning for the English word 'regard' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • look - જોવું,  નજર નાખવી,  દેખાવું
  • eye - આંખ,  નેત્ર,  ચક્ષુ
  • attention - એકાગ્રતા,  સાવધાની,  જાણ,  ખબર,  માવજત,  આદર-સત્કાર,  લક્ષ
  • view - દૃશ્ય,  દેખાવ,  દૃષ્ટિ,  નજર
  • respect - આદર,  માન,  માન,  રામરામ,  ધ્યાન,  લક્ષ,  સંબંધ
  • deem - માનવું,  અભિપ્રાય બાંધવો,  માન્યતા હોવી,  ગણવું,  ધારવું
  • pertain - ની માલિકીનું હોવું,  ની સાથે સંબંધિત હોવું
  • heedful - સાવધાન,  સાવધ,  સજાગ,  જાગ્રત
  • Concern - સંબંધ,  હિતસંબંધ,  નિસ્બત,  રસ,  ફિકર
  • ignore - ઉપેક્ષા કરવી,  અવગણના કરવી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words