Gujarati Meaning of 'refuse'

No direct Gujarati meaning for the English word 'refuse' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • waste - દુર્વ્યય,  બગાડ,  નકામી વસ્તુ,  રદ્દી વસ્તુ,  કચરો
  • negative - નકારાત્મક,  નિષેધાત્મક,  વિરોધી,  બિન-અસરકારક,  અભાવાત્મક
  • litter - પાલખી,  ડોલી
  • rubbish - કચરો,  નકામી વસ્તુ,  રદ્દી ચીજ વાહિયાત વાત
  • deny - ના પાડવી,  ઈનકાર કરવો,  અસ્વીકાર કરવો
  • disallow - નામંજૂર કરવું,  અસ્વીકાર કરવો,  અમાન્ય કરવું
  • negate - નકારી કાઢવું,  ઈનકાર કરવો,  રદ કરવું
  • reject - અસ્વીકૃત કરવું,  ન સ્વીકારવું,  અમાન્ય કરવું,  નામંજૂર કરવું,  છોડી દેવું
  • repudiate - ખંડન કરવું,  અસ્વીકાર કરવો,  નકારવું
  • turn down - વાળવું,  વાળીને ગડી કરવી,  મોઢું ઊંધું કરીને મૂકવું,  હાથો,  બટન,  ના પાડવી,  અસ્વીકાર કરવો

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words