Gujarati Meaning of 'reed'

No direct Gujarati meaning for the English word 'reed' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • father - બાપ,  પિતા,  સંસ્થાપક કે આદ્યપ્રણેતા
  • father - બાપ,  પિતા,  સંસ્થાપક કે આદ્યપ્રણેતા
  • grow - જીવતા છોડની પેઠે ઊગવું, વધવું કે વિકસવું,  વધવું,  ઉગાડવું,  નિપજાવવું,  બનવું,  થવું
  • race - વંશ,  જાતિ,  વર્ણ,  દોડ,  ઘોડાદોડ
  • raise - ઊભું કરવું,  સીધું કરવું,  જગાડવું,  ઊભું કરવું,  બાંધી કાઢવું,  ઉગાડવું,  પેદા કરવું
  • sort - વર્ગ,  જાત,  પ્રકાર,  જુદું પાડવું,  વર્ગીકરણ કરવું
  • education - શિક્ષણ,  કેળવણી
  • loose - છૂટું,  મુક્ત,  ઢીલું,  પોચું,  શિથિલ
  • pipe - બંસી કે વાંસળી જેવું વાદ્ય
  • eager - આતુર,  ઉત્સુક,  અધીર,  તીવ્રેચ્છાવાળું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words