Gujarati Meaning of 'ratio'

No direct Gujarati meaning for the English word 'ratio' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • show - પ્રદર્શન,  ખેલ,  પ્રયોગ,  કાર્યક્રમ,  શો
  • change - ફેરફાર,  પરિવર્તન,  નાણાંનું પરચૂરણ,  બાકીનું પરચૂરણ,  વૈવિધ્ય
  • example - દ્રંષ્ટાત,  દાખલો,  ઉદાહરણ
  • fire - આગ,  અગ્નિ,  ગોળીબાર કરવો,  તોપમારો કરવો
  • picture - ચિત્ર,  આકૃતિ,  છબી
  • government - સરકાર,  સરકારી
  • length - લંબાઈ
  • pay - પગાર,  વેતન,  ચુકવણી કરવી,  પગાર આપવો,  ચૂકવવું
  • running - યથાક્રમ આવતું,  એક પછી એક આવતું,  સતત ચાલુ,  વહેતું,  ચાલુ હાથનું,  જેમાંથી પરુ વહેતું હોય એવું,  સરકતી ગાંઠવાળું
  • wish - ઇચ્છા,  વાંછના,  વિનંતી,  ઇચ્છિત વસ્તુ,  ઇચ્છવું,  ચાહવું,  કોઈને માટે શુભેચ્છા કરવી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words