Gujarati Meaning of 'prudent'

No direct Gujarati meaning for the English word 'prudent' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • careful - સાવચેત,  ચિંતાગ્રસ્ત,  દૂરંદેશીવાળું,  ખંતીલું ચાનક રાખનારું,  લક્ષ દેનારું,  ઉત્સુક
  • wise - ડહાપણવાળું ડાહ્યું,  સમજદાર,  ડહાપણભરેલું ડહાપણનું,  અક્કલવાળું,  દૂરંદેશી,  જાણકાર,  જાગરૂક
  • provident - દીર્ઘદર્શી,  સાવધ,  સચેત
  • gingerly - ખૂબ તકેદારી યા સાવચેતીપૂર્વક અને અત્યંત માવજતપૂર્વક,  સાવચેત,  સાવધાન
  • sage - ભૂખરાં-લીલાં પાંદડાંવાળો એક ખુશ્બોદાર છોડ
  • cagey - સચેત,  સાવધાન,  બંધાઈ ન જનારું,  ઓછાબોલું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words