Gujarati Meaning of 'prise'

No direct Gujarati meaning for the English word 'prise' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • contain - માં કે અંદર હોવું,  માં સમાવવું,  સમાવેશ કરવો,  સંયમમાં રાખવું,  ધારણ કરવું,  મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં રોકી રાખવું
  • include - સમાવિષ્ટ કરવું,  સમાવેશ કરવો,  સમાવવું
  • prize - ઈનામ,  પારિતોષિક
  • firm - પેઢી,  મજબૂત,  મક્કમ,  અડગ,  દૃઢ
  • notify - નિર્દિષ્ટ કરવું,  જણાવવું
  • comprehend - મનથી ગ્રહણ કરવું,  મગજમાં ઉતારવું,  સમાવેશ કરવો,  સંપૂર્ણપણે સમજવું,  નું આકલન કરવું
  • embrace - પ્રેમપૂર્વક ભેટવું,  આલિંગવું,  સમાવિષ્ટ કરવું
  • encompass - ઘેરવું,  ગોંધવું
  • undertaking - બાંયધરી,  જવાબદારી,  ઉપક્રમ
  • despise - ધિક્કારવું,  તુચ્છકારવું,  તિરસ્કારભરી નજરે જોવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words