Gujarati Meaning of 'polish'

No direct Gujarati meaning for the English word 'polish' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • shine - પ્રકાશવું,  ચમકવું,  ઝગઝગવું
  • varnish - લાકડું, ધાતુ, ઇ.ને ચોપડવામાં આવતું રોગાન,  વાર્નિશ,  રોગાન નો હાથ દેવો,  વાર્નિશ નો હાથ દેવો,  ઓપ આપવો,  વેષ પલટાવવો
  • lustrous - તેજસ્વી,  ઝગઝગતું,  ચળક્તું,  પાણીદાર
  • glaze - ચમક,  ચળકાટ,  ઓપ
  • glossy - લીસું અને ઝગઝગાટ કરતું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words