Gujarati Meaning of 'pledge'

No direct Gujarati meaning for the English word 'pledge' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • undertaking - બાંયધરી,  જવાબદારી,  ઉપક્રમ
  • gage - બાંયધરી તરીકે આપેલી જામીનગીરી,  ગીરો,  જામીનગીરી વડે બાંધવું કે બંધાવું,  ગીરો મૂકવું,  જામીનગીરી તરીકે સુપરત કરવું,  હોડ કે શરતમાં મૂકવું
  • toast - દેવતા પર શકેલો રોટીનો કકડો,  પીવાની વિનંતી,  દેવતા પર મૂકીને શેકવું
  • oath - સોગંદ,  શપથ
  • security - સલામતી,  સુરક્ષા,  જામીનગીરી,  બાંયધરી,  તારણ
  • mortgage - ગીરો
  • pawn - આડ,  ગીરો મૂકેલી જણસ,  મહોરું,  શેતરંજનું પ્યાદું
  • guaranty - બાંયધરી,  જામીનગીરી,  જામીનખત,  ખાતરી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words