Gujarati Meaning of 'operate'

Meaning of 'operate'

  • કામગીરી કાવી
  • સંચાલન કરવું
  • વ્યવસ્થા કરવી
  • ચાલુ કરવું
  • ઑપરેશન કરવું

Related Phrases

  • Co-operate 1. સંયુક્ત રીતે    2. સહકારથી કામ કરવું    3. સહકાર કરવો

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words