Gujarati Meaning of 'neck'

Meaning of 'neck'

 • ગરદન
 • ડોક

Related Phrases

 • Rough-neck 1. ઘોંટાઘોંટ કરનાર    2. ઉદ્ધત અને આક્રમક વ્યક્તિ
 • Rubber-neck 1. લાંબી ડોક કરીને બીજાની વાત સાંભળનાર કે ચેષ્ટા જોનાર વ્યક્તિ    2. બીજાના કામમાં અપરસ લેનાર વ્યક્તિ
 • Turtle-neck ઊંચું અને તંગ બેસતું ગળું અથવા કૉલર
 • Bull neck જાડી ગરદનવાળું
 • Bottle neck 1. સંકડામણ રૂપ વાહન વ્યવહાર    2. માલની પેદાશનો અવરોધક ભરાવો
 • Wry-neck લક્કડખોદને મળતું એક નાનું યાયાવર પક્ષી
 • Bottle-neck 1. સંકડામણ    2. સાંકડ    3. સાંકડી જગ્યા
 • Neck of a vessel વાસણનો કાંઠો
 • Neck and crop 1. સંપૂર્ણ રીતે    2. સદંતર

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words