Gujarati Meaning of 'meditate'

No direct Gujarati meaning for the English word 'meditate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • think - વિચારવું,  વિચાર કરવો,  વિચાર આવવો,  -ને લાગવું,  -ની કલ્પના કરવી,  મનન કરવું
  • reflect - પ્રકાશ,  ઉષ્ણતા,  ધ્વનિ ઇ.નું પરાવર્તન કરવું,  પ્રતિબિંબ પાડવું,  દ્રષ્ટિ આગળ કે મનમાં ઊભું કરવું,  બદનામ કરવું,  વખોડી કાઢવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words