Gujarati Meaning of 'lucid'

No direct Gujarati meaning for the English word 'lucid' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • bright - ચળકતું,  તેજસ્વી,  ઊજળું,  દેદીપ્યમાન,  પારદર્શક
  • clear - સ્વચ્છ,  પારદર્શક,  સરળ,  પ્રત્યક્ષ,  નિર્વિઘ્ન,  તેજસ્વી
  • explain - સ્પષ્ટ કરવું,  સમજાવવું,  ખુલાસો કરવો,  કારણ દર્શાવવાં,  જાહેર કરવું,  જણાવવું
  • illuminate - પ્રકાશિત કરવું,  અજવાળવું,  વાકેફ કરવું,  રોશનીથી શણગારવું
  • explanation - સ્પષ્ટીકરણ,  સમજૂતી,  ખુલાસો
  • illumine - ઉજાળવું,  શણગારવું,  અજ્ઞાન દૂર કરવું
  • luminous - તેજસ્વી,  પ્રકાશ આપનારું
  • lucent - તેજસ્વી,  ચળકતું,  સ્પષ્ટ,  સાફ
  • enlighten - શીખવવું,  વાકેફ કરવું,  પ્રકાશિત કરવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words