Gujarati Meaning of 'lower'

No direct Gujarati meaning for the English word 'lower' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • bottom - નીચલો ભાગ,  પાયો,  આધાર,  તળ,  તળિયું
  • drop - ગોળ ટીપું,  ટપકું,  બિન્દુ,  ભૂસકો,  પ્રપાત,  ટીપાં પડવાં,  ટીપાં પાડવાં
  • Frown - ભવાં ચડાવવાં,  નારાજી કે અપ્રસન્નતા દર્શાવવી
  • Let down - નિરાશ કરવું
  • under - નીચે,  તળે,  હેઠળ,  ની નીચે,  નીચેની જગ્યાએ,  -થી ઊતરતું,  નીચેનું
  • humble - વિનયી,  નમ્ર,  આજ્ઞાંકિત,  રાંક,  હલકું,  ગરીબ
  • inferior - નીચલી કક્ષાનું,  ઊતરતી કક્ષાનું,  નીચલા દરજ્જાનું,  ઊતરતા દરજ્જાનું,  હલકું
  • devotee - ચુસ્ત અનુયાયી
  • bring down - નીચે ઉતારવા,  ઉતારી પાડવું
  • humiliate - શરમિંદુ કરવું,  નીચું જોવડાવવું,  હલકું પાડવું,  ઉતારી પાડવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words