Gujarati Meaning of 'look'

Meaning of 'look'

  • જોવું
  • નજર નાખવી
  • દેખાવું

Related Phrases

  • Look to 1. નજર    2. દૃષ્ટિ    3. આભાસ
  • Look askance at શંકાની નજરે જોવું
  • Look into 1. તપાસવું    2. ધ્યાનપૂર્વક જોવું
  • Look for 1. શોધવું    2. ખોળવું
  • Look-out 1. નિરીક્ષણ સ્થાન    2. ચોકી ભરનાર    3. સાવચેત રહેવું
  • Look sharp 1. તત્પર થવું    2. ઉતાવળ રાખવી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words