Gujarati Meaning of 'lip'

No direct Gujarati meaning for the English word 'lip' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • cut - ધારવાળા ઓજાર વડે કાપો પાડવો કે ઘાયલ કરવું,  કાપીને જુદું પાડવું કે આકાર આપવો,  આરપાર પસાર થવું કે માર્ગ કરવો,  અન્યોન્ય છેદીને પસાર થવું,  ઘટાડવાં,  ઓછા કરવા
  • tiny - બહુ નાનું,  ઝીણું
  • edge - ધાર,  કોર,  કિનારી,  છેડો
  • cutting - કલમ
  • mistake - ભૂલ,  ચૂક
  • kiss - ચુંબન કરવું,  ચૂમવું
  • error - ભૂલ,  ચૂક,  ત્રુટિ
  • untidy - વ્યવસ્થિત નહિ એવું,  ટાપટીપ વિનાનું,  અસ્વચ્છ
  • occult - ગુપ્ત,  રહસ્યભર્યું,  છૂપું,  સંતાડવું
  • levity - ચંચળતા,  નાદાની,  છોકરમત

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words