Gujarati Meaning of 'learned'

No direct Gujarati meaning for the English word 'learned' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • wise - ડહાપણવાળું ડાહ્યું,  સમજદાર,  ડહાપણભરેલું ડહાપણનું,  અક્કલવાળું,  દૂરંદેશી,  જાણકાર,  જાગરૂક
  • scholarly - વિદ્વાનને છાજતું,  ઊંડા શાનવાળું
  • read - વાંચવું,  વાંચતાં આવડવું,  મનમાં કે મોટેથી વાંચવું,  માહિતીની નકલ કરવી અથવા તેને સંક્રાન્ત કરવી,  ભણવું,  અભ્યાસ કરવો,  વાંચતાં અર્થ થવો

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words