Gujarati Meaning of 'import'

No direct Gujarati meaning for the English word 'import' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • mean - વચલું,  મધ્યમ,  સરાસરી,  સૂચિત કરવું,  સરેરાશ
  • matter - પદાર્થ,  દ્રવ્ય,  વિષય લખાણ,  સામગ્રી,  જરૂરી હોવું
  • weight - વજન,  ભાર,  કાટલું,  વજનિયું,  ભાર
  • serious - ગંભીર,  જોખમકારક
  • Magnitude - પરિમાણ,  માત્રા,  મોટાપણું,  વિસ્તાર,  વિશાળતા
  • consequence - પરિણામ
  • significance - અર્થસૂચક્તા,  અર્થબોધકતા,  મહત્વ,  મર્મ
  • purport - તાત્પર્ય,  મતલબ
  • moment - ક્ષણ,  પળ
  • consequential - પરિણામરૂપ,  પરિણામ રૂપે નીપજતું,  પરિણામ રૂપે થતું,  આનુષંગિક,  અનુવર્તી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words