Gujarati Meaning of 'impart'

Meaning of 'impart'

  • શિક્ષણ, જ્ઞાન, તાલીમ, વગેરે આપવું
  • ભાગ આપવો
  • જણાવવું
  • વિદિત કરવું
  • સમાચાર, વગેરેની જાણ કરવી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words