Gujarati Meaning of 'hop'

No direct Gujarati meaning for the English word 'hop' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • cut - ધારવાળા ઓજાર વડે કાપો પાડવો કે ઘાયલ કરવું,  કાપીને જુદું પાડવું કે આકાર આપવો,  આરપાર પસાર થવું કે માર્ગ કરવો,  અન્યોન્ય છેદીને પસાર થવું,  ઘટાડવાં,  ઓછા કરવા
  • buy - ખરીદવું,  વેચાતું લેવું
  • fell - સમતુલા ગુમાવવી,  પછાડવું,  ગબડવું
  • spring - કમાન,  સ્પ્રિંગ,  ઝરણું,  વસંત
  • store - ભંડાર,  સ્ટોર,  સંગ્રહ,  સામાન,  સંગ્રહ કરવો
  • shop - દુકાન,  હાટ
  • bound - બંધનકર્તા હોવું,  શરતો દ્વારા કરાર
  • hack - વાઢવું,  ઘા મારીને કાપવું,  ચીરવું,  ફાડવું,  ચૂંથવું,  ખાંસી ખાવી,  કફ કાઢવો
  • see - દેખવું,  સૂજવું,  નહરે જોવું,  બુદ્ધિથી સમજવું
  • jump - પગાર-ઠરાવણીની બાબતમાં કુદાવેલો પગાર-વધારો,  અતિક્રમિત પગાર-વધારો,  અક્રમિક પગાર-વધારો

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words