Gujarati Meaning of 'hoar'

No direct Gujarati meaning for the English word 'hoar' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • store - ભંડાર,  સ્ટોર,  સંગ્રહ,  સામાન,  સંગ્રહ કરવો
  • gray - રાખોડી કે ભૂખરા રંગનું,  ધૂંધળું,  ઝાંખું,  નિસ્તેજ
  • grey - ભૂખરું,  રાખોડિયું
  • grizzle - કચવાટ કરવો,  દુઃખના ઊંહકારા કરવા
  • grizzled - સફેદ વાળવાળું
  • accumulate - સંચય કરવો,  સંચય થવો,  એકઠું કરવું,  એકઠું થવું,  જમા કરવું
  • rime - હિમ,  હિમથી ઢાંકી દેવું
  • heap - ઢગલો,  ગંજ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words