Gujarati Meaning of 'head'

Meaning of 'head'

 • મુખ્ય
 • વડા
 • સદર

Related Phrases

 • Hang one's head લજ્જાથી માથું ઝુકાવવું
 • Letter-head 1. લેટરહેડ    2. નામ-સરનામા પત્ર
 • Head turner 1. મુખ્ય ટર્નર    2. મુખ્ય ખરાદી
 • Lose one's head 1. પોતાની જાત ઉપરનો કાબૂ ગુમાવવો    2. ઉશ્કેરાવું
 • Head Wireless Operator 1. મુખ્ય વાયરલેસ ઓપરેટર    2. મુખ્ય વાયરલેસ પ્રચાલક
 • Head Constable મુખ્ય કૉન્સ્ટેબલ
 • Turn person's head 1. ને અહંકાર થવો    2. ના મુખી કે નેતા બનવું    3. નું મુખ્ય સ્થાન લેવું
 • Head karkoon મુખ્ય કારકુન
 • Over one's head પોતાની માનસિક ક્ષેત્રમર્યાદા બહાનનું
 • Suspense head ઉપલક સદર

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words