Gujarati Meaning of 'gather'

Meaning of 'gather'

  • ભેળું કે એકઠું થવું કે કરવું
  • મેળવવું
  • પ્રાપ્ત કરવું
  • ચૂંટવું
  • જાણવું
  • અનુમાન કરવો

Related Phrases

  • Gather way સરકવું કે આગણ વધવું
  • Gather oneself together 1. કાર્યતત્પર થવું    2. ચિંતન કરતા થવું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words