Gujarati Meaning of 'float'

No direct Gujarati meaning for the English word 'float' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • floating - પ્રતર,  તરતું રહેનારું,  અવારનવાર બદલતું રહેતું
  • buoy - બોયું,  જીવનરક્ષક રિંગ
  • drift - હેતુ કે ધ્યેયહીન જીવન જીવવું,  પવનથી રેતી, હિમ ઇત્યાદિના ઢગલા થવા,  ઘસડાવાની પ્રક્રિયા,  ક્રિયાનો ઝોક,  ઘટનાનો ઝોક,  સામાન્ય ભાવ કે ઝોક,  લક્ષ્ય

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words